Smjernice za učešće javnosti

Ovdje ćemo ukratko pojasniti mehanizme učešća građana u izradi prostorno-planske dokumentacije (regulacionih planova).

Javni uvid

Skupština grada utvrđuje nacrt dokumenta regulacionog plana, kao i mjesto, vrijeme i način sprovođenja javnog uvida u nacrt dokumenta. Javni uvid traje najmanje 30 dana i za njegovo provođenje je odgovorno Odjeljenje za prostorno uređenje.

O mjestu, vremenu i načinu sprovođenja javnog uvida javnost se informiše putem oglasa u najmanje dva sredstva javnog informisanja. Informacije o javnom uvidu se objavljuju i na internet stranici Grada (www.banjaluka.rs.ba), kao i na istaknutim mjestima na teritoriji mjesne zajednice za čiju teritoriju ili dio teritorije se izrađuje regulacioni plan. Prva obavijest se objavljuje 8 dana prije početka, a druga 15 dana od početka javnog uvida. Obavijest treba da sadrži mjesto, datum, početak i trajanje javnog uvida, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, mjesto i vrijeme pružanja pojašnjenja predloženog nacrta regulacionog plana, te rok do kada se mogu dostaviti prijedlozi, primjedbe i mišljenja na nacrt regulacionog plana.

Uvid u nacrt regulacionog plana građani mogu obaviti:

a) u prostorijama Odjeljenja za prostorno uredjenje;

b) u prostorijama nosioca izrade dokumenta;

c) u prostorijama u kojima se održavaju stručne rasprave;

d) u prostorijama mjesnih zajednica, kojima pripada područje koje je predmet izrade regulacionog plana.

Odjeljenje za prostorno uređenje je obavezno da na svakom mjestu na kojem je izložen nacrt dokumenta obavijesti javnost da se detaljnije informacije, objašnjenja i pomoć u formulisanju primjedbi mogu dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje i kod firme koja izrađuje regulacioni plan.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o nacrtu dokumenta upisuju se u svesku, koja se nalazi u prostoriji u kojoj se nacrt izlaže, ili se u pisanoj formi dostavljaju Odjeljenju za prostorno uređenje. Naš prijedlog forme za davanje primjedbi, prijedloga i sugestija na regulacione planove možete pogledati ovdje.

Javna rasprava

U roku od 30 dana od zatvaranja javnog uvida mora se organizovati javna rasprava, na kojoj firma koja izrađuje regulacioni plan izlaže stavove na prijedloge, primjedbe i sugestije pristigle tokom javnog uvida. Javnoj raspravi mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a Odjeljenje za prostorno uređenje je dužno da objavi poziv za javnu raspravu u najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na teritoriji cijele Republike tri dana prije i na dan održavanja rasprave.

Zbor građana

Na zboru građana određene mjesne zajednice mogu učestvovati građani koji imaju biračko pravo i prebivalište na teritoriji te mjesne zajednice. Zbor građana  može sazvati Gradonačelnik, predsjednik Skupštine grada,  predsjednik Savjeta mjesne zajednice i odbornik u Skupštini grada koji ima prebivalište na teritoriji mjesne zajednice. Predsjednik Savjeta   mjesne zajednice dužan je da u roku od 15 dana na pismeni zahtjev najmanje 50 birača sa teritorije određene mjesne zajednice sazove zbor građana. Obavještenje o sazivanju zbora    građana objavljuje se najmanje 7 dana prije održavanja zbora putem     sredstava javnog informisanja, Internet stranice Grada (www.banjaluka.rs.ba) i isticanjem na javnim mjestima na području mjesne zajednice. Odluke donesene od strane zbora građana dostavljaju se organima Grada. Grad je dužan da odluke zbora građana razmotri i o svom stavu obavijesti zbor građana u roku od 60 dana od dana prijema odluke.

Kompletan proces usvajanja prostorno-planske dokumentacije na teritoriji grada/opštine možete pročitati ovdje.

Ukoliko imate problema sa čitanjem karata koje su predmet javnog uvida tokom usvajanja prostorno-planske dokumentacije, pročitajte naše smjernice.