Smjernice za postupanje Gradonačelnika, Gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova prilikom pripreme, izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja

U narednom tekstu pokušaćemo dati određene smjernice kojima bi se detaljnije uredio način rada Gradonačelnika, Gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova Grada Banja Luka u postupku učešća javnosti prilikom pripreme, izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja Grada Banja Luka. Pod javnošću se u smislu ovih smjernica podruzumijevaju: pravna lica, udruženja građana, zainteresovana javnost i zainteresovane strane, kao zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu dokumenta prostornog uređenja. Dokument prostornog uređenja je planski dokument kojim se određuje organizacija, namjena i način korištenja i upravljanja prostorom, te kriterijumi i smjernice za uređene i zaštitu prostora.

Nakon objavljivanja odluke o izradi, odnosno izmjeni, dopuni i/ili reviziji dokumenta prostornog uređenja u Službenom glasniku Grada Banja Luka na adrese svih vlasnika nepokretnosti, koje se nalaze na području obuhvata dokumenta, dostaviti obavještenje o odluci da se pristupa izradi, odnosno izmjeni, dopuni i/ili reviziji dokumenta prostornog uređenja i javni poziv za dostavljanje prijedloga i sugestija planskih rješenja. Javni poziv za dostavljanje prijedloga i sugestiija planskih rješenja pored grafičkog prikaza obuhvata, za koji se pristupa izradi/izmjeni/dopuni/reviziji dokumenta prostornog uređenja, sadrži i aerofoto/satelitski snimak na kojem je ucrtana granica obuhvata dokumenta prostornog uređenja. Ukoliko se pristupa izradi, odnosno izmjeni, dopuni ili reviziji dokumenta prostornog uređenja koji se odnosi na područje prve zone Grada Banja Luka, područje od javnog interesa ili područje na kojem se nalazi objekat od javnog interesa, u svim Mjesnim zajednicama na području Grada postaviti obavještenje o odluci da se pristupa izradi, izmjeni, dopuni ili reviziji dokumenta prostornog uređenja, kao i javni poziv za davanje planskih rješenja.

Javna prezentacija

Tokom javnog uvida organizuju se dvije javne prezentacije nacrta dokumenta prostornog uređenja. Prva javna prezentacija se održava prvog dana javnog uvida, a druga petnaest dana od početka javnog uvida. Jedna od javnih prezentacija se održava nakon 17.00 časova. Mjesto održavanja jedne javne prezentacije dokumenta prostornog uređenja je u prostorijama Mjesne zajednice na čijoj teritoriji se nalazi područje za koje se radi izrada, izmjena ili dopuna dokumenta prostornog uređenja, a druge na bilo kojem mjestu predviđenom za takvu vrstu aktivnosti. Javnost se obavještava najmanje pet dana prije održavanja javne prezentacije putem sredstava javnog informisanja i plakata o terminu i mjestu održavanja javne prezentacije. Za potrebe javne prezentacije nacrta dokumenta prostornog uređenja potrebno je napraviti prezentaciju koja će građanima predstaviti šta je planirano nacrtom u odnosu na trenutno stanje i važeći dokument prostornog uređenja. Ista prezentacija se postavlja na internet stranicu Gradske uprave Grada Banja Luka i internet stranice relevantnih gradskih institucija i agencija.

Javni uvid

Odrediti stručno lice koje će tokom javnog uvida nacrta dokumenta prostornog uređenja u prostoriji Mjesne zajednice davati stručna pojašnjenja i pomagati građanima u formulisanju komentara. Stručno lice će u prostorijama Mjesne zajednice da bude dva puta sedmično u periodu 12-18 časova. Najkasnije pet dana prije početka javnog uvida putem plakata informisati građane cijele teritorije Grada o održavanju javnog uvida u nacrt dokumenta prostornog uređenja. U toku javnog uvida dokumenata prostornog uređenja na stranicu Grada postaviti tekstualni dio plana i sve grafičke priloge, te omogućiti građanima da tokom javnog uvida dokumenata prostornog uređenja mogu dostaviti e-komentare u propisanoj formi.

Javna rasprava

 Javna rasprava o dokumenatima prostornog uređenja se održava iza 17.00 časova, kako bi svi zainteresovani mogli učestvovati na istoj. Na javnoj raspravi postoji moderator, koji u uvodnom dijelu naglašava šta je predmet rasprave i upoznaje prisutne o načinu učestvovanja. Informacija o održavanju javne rasprave se objavljuje na internet stranici Grada i internet stranicama relevantnih gradskih institucija i agencija, najkasnije sedam dana prije održavanja javne rasprave.

 

Građani i građanke moraju biti svjesni da je i njihov glas bitan i da imaju puno pravo da učestvuju u procesu donošenja odluka. Učešće javnosti se ostvaruje putem raznih mehanizama a neki od njih su javno informisanje, peticija, građanska inicijativa, referendum.. Upornost i spremnost da se nekoliko sati slobodnog vremena odvoji zarad javnog interesa može da rezultira uspješno, što je dokazano sa nekoliko inicijativa u Banjaluci. Glas javnosti se  lagano budi i institucije postaju svjesne da ne mogu više raditi na svoju ruku nego trebaju slušati i to šta građani i građanke imaju da kažu. Institucije moraju biti svjesne da je glas javnosti bitan i da se ne mogu potrebe investitora stavljati iznad potreba građana koji im daju mandat. Isto tako, blagovremeno obavještavanje o terminima javnih rasprava kao i zakazivanje termina u časovima kada većina građana i građanki mogu da učestvuju je još nešto na šta institucije trebaju da obrate pažnju.

 

Comments are closed.