Javni poziv: Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica: Srpskih ustanika, Stevana Bulajića i potoka Jularac (,,Starčevica 2″)

Pozivamo građane da do 07. septembra daju svoje prijedloge za lokaciju za koju je donesena Odluka izradi izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica: Srpskih ustanika, Stevana Bulajića i potoka Jularac u Banjaluci, radni naziv ,,Starčevica 2" (Službeni glasnik Grada Banjaluka br. 26/17).

Izmjenom plana će biti obuhvaćen prostor u površini od 0,11 ha koji se nalazi uz ulicu Srpskih ustanika i grafički je prikazan na karti koja će biti izložena u prostorijama Gradske uprave Grada Banjaluka i prostorijama Mjesne zajednice ,,Starčevica".

Sugestije i prijedlozi se mogu dostaviti Gradskoj upravi – Odjeljenju za prostorno uređenje, u formi dopisa.

Obuhvat izmene dijela regulacionog plana možete pogledati ovdje, grafički prikaz lokacije možete pogledati ovdjePrijedlog forme za dostavljanje komentara možete pogledati ovdje.

Inicijativa za izmjenu dijela Regulacionog plana, pokrenuta je od strane Jungić Daria, Jungić Dalibora i Karanović Srđana iz Banjaluke kao vlasnika i korisnika predmetnog prostora. Razlog za pokretanje inicijative za izmjenu Plana se ogleda u potrebama vlasnika i korisnika ovog zemljišta za drugačijom namjenom i organizacijom prostora, imajući u vidu konfiguraciju terena i potrebu njegove stabilizacije (uočena je značajnija visinska razlika između postojećih saobraćajnica, kao i to da je teren labilan).

Predložena je izgradnja dva višeporodična stambeno-poslovna objekta spratnosti 2Su+P+2+Pe na dvije građevinske parcele umjesto dva dupleksa individualnih stambeno-poslovnih objekata spratnosti Su+P+2 na četiri parcele. Na predmetnim parcelama nema izgrađenih objekata, a same egzistiraju kao neuređena zelena površina.

Comments are closed.