Urbanistički plan Grada Banja Luka

Urbanistički plan Grada Banja Luke je razvojni, strateški i dugoročni dokument prostornog uređenja koji se donosi za urbano područje grada na osnovu Prostornog plana Grada Banja Luke. Planski horizont je do 20 godina kao i kod ostalih strateških dokumenata prostornog uređenja.

Urbanističkim planom Grada Banja Luka se detaljnije razrađuju opredjeljenja iz Prostornog plana Grada Banja Luka:

- koncepcija uređenja prostora (formiranje zona, cjelina i potcjelina, određivanje namjena i drugo), granice uže i šire urbane zone (ako je potrebno),

- granice ostalih zemljišta u obuhvatu plana i kontaktnim zonama,

- kriterijumi za formiranje zona (cjelina i potcjelina),

- urbanistički i drugi uslovi za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i drugih zemljišta po cjelinama,

- prirodni uslovi (morgološke, hidrološke, geološke, inžinjersko-geološke, inžinjersko-seizmološke, klimatske i druge mjere, sa mjerama za zaštitu, očuvanje i aktiviranje prirodnih resursa),

- zemljišna politika,

- raspored i koncepcija opštih centara i raspored javnih funkcija, radnih zona i objekata neprivrede i centara rekreacije,

- mjere zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa, nasljeđa prirode i zaštite životne sredine,

- sistem zelenih prostora (stanje, mogućnost, potrebe i ciljevi razvoja),

- mjere zaštite ljudi i dobara za slučaj elementarnih nepogoda, ratnih katastrofa i tehnoloških akcidenata,

- rješenje saobraćajne, vodne, energetske, komunalne i druge infrastrukture,

- kriterijumi i pravila za uređenje, korišćenje i izgradnju svih vrsta planiranih objekata i zona, odnosno namjena i

- uslovi za sprovođenje plana dokumentima prostornog uređenja nižeg reda.

Za bolje razumijevanje sistema planiranja kod nas, pogledajte ovdje.