Prostorni plan Republike Srpske

Prostorni plan Republike Srpske predstavlja jedan od najvažnijih dokumenata koji određuje razvoj zemlje. Prostorni plan Republike Srpske kao strateški razvojni dokument definiše politiku uređenja prostora kao cjelovitog staranja o prirodnoj i izgrađenoj sredini.
Prostornim planom se utvrđuju:
– funkcionalna i racionalna organizacija i korišćenje raspoloživog prostora,
– dobra u opštoj upotrebi,
– prirodni resursi,
– materijalne, kulturne i ekonomske vrijednosti,
– racionalno korišćenje energije i
– zaštita i unapređivanje životne sredine.
Prostorni plan sadrži:
– ciljeve daljeg prostornog razvoja,
– planska rješenja i
– odredbe i smjernice za sprovođenje plana.

Ovdje možete pročitati tekstualni dio plana.

Spisak grafičkih priloga:

1.1. Evropski koridori i geografski položaj Republike Srpske
1.2. Granice, teritorija, administrativno - teritorijalna podjela
2.1. Regije i sistem centara Republike Srpske
2.2. Mreža naseljenih mjesta i funkcionalno povezivanje jedinica lokalne samouprave (model)
2.3. Osovine razvoja i prioritetna razvojna područja
3.1. Hipsometrijska karta
3.2. Hidrografija
4.1. Srednja godišnja temperatura vazduha za period 1961-1990.
4.2. Srednja godišnja temperatura vazduha za period 1981-2010.
4.3. Temperaturne razlike u ° s za period 1981-2010. i 1961-1990.
4.4. Srednja godišnja količina padavina za period 1961-1990.
4.5. Srednja godišnja količina padavina za period 1981-2010.
4.6. Razlike padavina u procentima za period 1981-2010. i 1961-1990.
5.1. Inženjerskogeološka karta
6.1. Hidrogeološka karta
7.1. Seizmološka karta za povratni period od 500 godina
8.1. Pedološka karta
8.2. Poljoprivredno zemljište - stanje
8.3. Šume i šumsko zemljište
8.4. Vode i vodno zemljište
8.5. Vodni potencijali
8.6. Mineralne sirovine
8.7. Mineralne , termomineralne vode i geotermalni potencijali
8.8. Hidrogeološki rejoni podzemnih voda
8.9. Energetski potencijali
9.1. Zaštićena prirodna dobra
9.2. Sanitarne regijske deponije
9.3. Tretman industrijskog otpada - plan
9.4. Tretman medicinskog otpada - plan
9.5. Izvori zagađenja životne sredine
9.6. Rizici od prirodnih nepogoda
9.7. Zaštita od voda
9.8. Kategorizacija životne sredine
10.1. Razmještaj stanovništva po opštinama Republike Srpske 2012. god.
10.2. Gustina naseljenosti u opštinama Republike Srpske 2000. god.
10.3. Gustina naseljenosti u opštinama Republike Srpske 2012. god.
10.4. Broj živorođenih u opštinama Republike Srpske 2000. god.
10.5. Broj živorođenih u opštinama Republike Srpske 2012. god.
10.6. Procentualna razlika broja živorođenih u opštinama Republike Srpske u periodu 2000-2012. god.

10.7. Broj umrlih u opštinama Republike Srpske 2000. god.

10.8. Broj umrlih u opštinama Republike Srpske 2012 god.

10.9. Procentualna razlika broja umrlih u opštinama Republike Srpske u periodu 2000-2012. god.
10.10. Prirodni priraštaj u opštinama Republike Srpske 2000 god.
10.11. Prirodni priraštaj u opštinama Republike Srpske 2012 god.
10.12. Saldo unutrašnjih migracija u opštinama Republike Rrpske 2012 god
11.1. Predškolsko obrazovanje
11.2. Osnovno obrazovanje
11.3. Srednjoškolsko obrazovanje
11.4. Nauka , istraživanje i visoko obrazovanje
11.5. Sport i kultura
11.6. Zdravstvo
11.7. Socijalna zaštita
12.1. Elementi socijalnog stanovanja
13.1. Zaštićena kulturna dobra
13.2. Kulturna dobra predložena za zaštitu
13.3. Karta arheoloških lokaliteta
14.1. Nivo razvijenosti opština Republike Srpske
14.2. Razvijenost primarnog sektora
14.3. Razvijenost proizvodnih djelatnosti
14.4. Razvijenost uslužnih djelatnosti
14.5. Prostorni razmještaj poljoprivredne proizvodnje
14.6. Ekonomske zone prema dominantnoj djelatnosti
15.1. Turizam i ugostiteljstvo
15.2. Potencijali za razvoj turizma
15.3. Turističke manifestacije
15.4. Prostorni razvoj turizma
16.1. Drumski transport
16.2. Željeznički saobraćaj
16.3. Mreža transportnih terminala i vazdušnih luka
16.4. Riječni saobraćaj
17.1. Transport energije i energetska infrastruktura
17.2. Prenosna elektroenergetska mreža i objekti
18.1. Poštanski saobraćaj
18.2. Telefonski i radio saobraćaj
18.3. Radio i televizija
19.1. Snabdijevanje vodom i odvodnja upotrijebljenih voda
19.2. Energetska infrastruktura na vodama
20.1. Potencijali za prekograničnu saradnju Republike Srpske
20.2. Zone i pravci prekogranične saradnje Republike Srpske
21.1. Strateški prioriteti prostornog razvoja Republike Srpske 2014-2018 . godine
21.2. Dalja razrada plana
21.3. Prostorno - razvojne perspektive i regijski razvoj Republike Srpske
21.4.1. Energetska , elektro mreža i objekti i vodoprivredna mreža i objekti
21.4.2. Transportna infrastruktura i telekomunikacije
21.5. Korištenje zemljišta i funkcionalna identifikacija Republike Srpske