Prostorni plan Grada Banja Luka

Prostorni plan Grada Banja Luka je razvojni, strateški i dugoročni dokument prostornog uređenja kojim se definišu osnovni ciljevi i principi razvoja u prostoru i donosi se za planski period do 20 godina. Prostorni plan Grada Banja Luka preuzima i detaljnije razrađuje planska opredjeljenja iz Prostornog plana Republike Srpske uz uvažavanje prirodnih i kulturno-istorijskih vrijednosti područja Grada Banja Luke.

Prostornim planom Grada Banja Luke utvrđuju se:

- osnovna planirana namjena površina,

- mreža naselja i centara (urbanih i ruralnih) i njihovo povezivanje,

- kriterijumi za širenje urbanih dijelova,

- namjene vanurbanih područja,

- zone komunalne infrastrukture sa pravcima i koridorima za državnu i komunalnu infrastrukturu,

- objekti od značaja za društvenu infrastrukturu Grada (zdravstvo, školstvo, kultura, sport),

- zaštićeni prostori sa zonama zaštite i mjerama za zaštititu (kulturno-istorijska i prirodna dobra),

- mjere zaštite životne sredine,

- preventivne mjere zaštite od zemljotresa i seizmička rejonizacija,

- mjere sanacije ugroženih područja (klizišta, plavna, devastirana, nestabilna i druga zemljišta), mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od elementarnih i drugih nepogoda,

- uslovi za izgradnju u područjima za koja se ne donose dokumenti prostornog uređenja nižeg reda,

- zone i naselja sa granicama obuhvata za koja je obavezna izrada dokumenata nižeg reda ili užeg područja,

- obaveze prilikom izrade urbanističkih planova i sprovedbene dokumentacije,

- smjernice za sprovođenje plana,

- drugi neophodni elementi.

Takođe, prostorni plan može sadržavati i elemente propisane za sprovedbene dokumente prostornog uređenja, a naročito za područja na kojima se planira brzi razvoj.

Prostorni plan sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela (tematskih i sinteznih karata).

Za bolje razumijevanje sistema planiranja kod nas, pogledajte ovdje.