Regulacioni planovi

Regulacioni planovi

Regulacioni plan detaljno definiše uslove za projektovanje i građenje novih objekata, dogradnju, nadogradnju i rekonstrukciju postojećih objekata. Donosi se za pretežno izgrađena urbana područja odnosno za naselja ili dijelove naselja, područja duž auto-puteva, magistralnih ili regionalnih puteva, zone istorijskog urbanog pejzaža i sl.

Regulacioni plan se sastoji iz tekstualnog i grafičkog dijela (karata).

U tekstualnom dijelu regulacionog plana određuju se urbanistički uslovi (standardi) za građenje i uređenje prostora. Navedeni uslovi, odnosno standardi su:

-          namjene površina,

-          podjelu prostora na cjeline i podcjeline,

-          izbor vrsta i tipova regulacionih rješenja,

-          određivanje građevinskih linija,

-          prijedlog za izmjenu ili poboljšanje parcelacije,

-          određivanje graničnih parametara za racionalno korišćenje zemljišta (koeficijent zauzetosti, spratnost objekta i drugo), određivanje objekata koji su za zamjenu, dogradnju, dogradnju itd.,

-          obezbjeđivanje javnog i opšteg interesa u funkcionisanju prostora: saobraćajnih površina, zelenih površina, prostora za razvoj objekata privrede i neprivrede, društvenih službi itd.,

-          uslovi za opremanje svim vrstama infrastrukture,

-          formiranje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju, dogradnju ili nadogradnju objekata,

-          uslovi za zaštitu, očuvanje, uređenje i aktiviranje prirodnih resursa,

-          prirodni uslovi za građenja (reljef, geologija, hidrogeologija, vode, klima i drugo),

-          uslovi za očuvanje, zaštitu i prezentaciju nasljeđa kulture, prirode i zaštitu životne sredine,

-          uslovi za zaštitu ljudi i dobara u slučaju elementarnih nepogoda i tehnoloških akcidenata,

-          mjere energetske efikasnosti,

-          uslovi za uklanjanje barijera za kretanje lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima,

-          određivanje zona odnosno lokacija za koje je obavezno raditi urbanistički projekat,

-          ekonomska valorizacija plana i

-          drugo što proističe iz karaktera zadatog područja.

Regulacioni planovi su prikazani po naseljima :

MZ Ada MZ Borik 1 MZ Borik 2 MZ Bulevar
MZ Centar 1 MZ Centar 2 MZ Česma MZ Dragočaj
MZ Drakulić MZ Kočićev vijenac MZ Krupa na Vrbasu MZ Kuljani
MZ Lauš 1 MZ Lauš 2 MZ Lazarevo 1 MZ Lazarevo 2
MZ Motike MZ Nova Varoš 1 MZ Obilićevo 1 MZ Obilićevo 2
MZ Paprikovac MZ Petrićevac MZ Pobrđe MZ Prijakovci
MZ Priječani MZ Rosulje MZ Saračica MZ Šargovac
MZ Srpske Toplice MZ Starčevica MZ Vrbanja MZ Zalužani
Obale Vrbasa