IZBORI: Ispitivanje stavova kandidata o pitanjima upravljanja prostorom u Banjaluci

Centar za životnu sredinu se obratio kandidatima za gradonačelnika Grada Banjaluka, te kandidatima i kandidatkinjama za odbornike i odbornice u Skupštini Grada Banjaluka. Dostavili smo im pitanja koja se tiču i oblasti upravljanja prostorom i održivog razvoja koja smatramo da su od velike važnosti za razvoj i budućnost Grada Banjaluka. Pitanja su:

1. Da li ćete i na koji način podržati inicijative za proizvodnju hrane u urbanom području  Gradu Banjaluka (na zemljištu koje nije privedeno namjeni, neizgrađenom gradskom građevinskom zemljištu, ravnim krovovima zgrada, privatnim parcelama) kao primjer dobre prakse  razvoja lokalne ekonomije?

2. Na koji način planirate zaustaviti dosadašnju stihijsku urbanizaciju koja je prepoznata i u strateškim dokumentima Grada?

3. Da li ćete se i na koji način zalagati za zaštitu područja koja su evidentirana kao vrijedna sa prirodnog i/ili kulturno-istorijskog aspekta (parkovi, aleje, park šume, spomenici i drugo)?

4. Da li ćete se i na koji način zalagati za rješavanje problema uzurpacije javnih pješačkih zona (bašte kafića, parkiranje, kiosci)?

5. Da li ćete se i na koji način zalagati za izradu (gradonačelnik) tj. zagovarati hitno usvajanje (odbornici) Strategije razvoja saobraćaja Grada Banjaluka?

6. Da li ćete se i na koji način zalagati za provođenje Studije razvoja biciklističkog saobraćaja?

Imamo namjeru da informišemo građane i građanke o stavovima i namjerama kandidata i kandidatkinja po ovim pitanjima, jer su to potencijalno osobe koje će u naredne četiri godine u ime nas donositi odluke i na taj način kreirati političko, ali i ekonomsko okruženje u svojim zajednicama, koje će biti pogodno za zdrav život ili ne.

Namjera nam je da o odgovorima koje dobijemo upoznamo javnost putem medija i društvenih mreža u danima prije 2. oktobra. Javnost ćemo informisati i o kandidatima i kandidatkinjama koji nam ne dostave odgovore.

Koristimo ovu priliku da se pridružimo pozivima političkim subjektima da poštuju zakonske odredbe o oglašavanju u toku predizborne kampanje. U trenutnoj predizbornoj kampanji se može primijetiti da veliki broj političkih subjekata krši odredbe Zakona o oglašavanju, što smatramo neprihvatljivim.

Pozivamo nadležne opštinske i gradske komunalne i inspekcijske službe da provode zakonske odredbe i izriču kazne za neodgovorne učesnike predizborne kampanje, jer u suprotnom i oni krše zakone koje nalažu da se prekršioci moraju kazniti. Pozivamo i građane i građanke da nadležnim službama prijave slučajeve nedozvoljenog oglašavanja.

Podsjećamo da je plakatiranje dozvoljeno samo na za tu namjenu određenim površinama, a da je zabranjeno na zgradama institucija, zdravstvenim ustanovama, grobljima, spomen-parkovima, spomenicima, muzejima, zaštićenim objektima, školskim ustanovama, vjerskim objektima, komunalnim objektima i uređajima u javnoj upotrebi, javnoj rasvjeti i drvoredima.